ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..