ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนามึน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2479 พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้านที่ชาวบ้านเรียกว่า “หนองนามึน” ทิศเหนือจดพื้นที่บ้านคำพ่อปลาและบ้านดอนกลาง ทิศใต้จดพื้นที่บ้านกระโสบและบ้านปลาดุก ทิศตะวันออกจดพื้นที่บ้านโนนบ่อหวายดินดำและทิศตะวันตกจดพื้นที่บ้านยางลุ่ม มีลำห้วยวังโฮ ไหลผ่านหมู่บ้านเพื่อใช้ในด้านการเกษตรตลอดปี นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในเขตบริการ อีกบางส่วนมาจากบ้านดอนกลาง บ้านหนองแร้งและบ้านยางลุ่ม
          สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนแบบชนบทที่มีชีวิตความเป็นอยู่แบบพึ่งพา อาศัยซึ่งกันและกัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนในการประกอบกิจกรรมทาง ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ มีผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของชุมชนเป็นผู้นำ อาชีพหลักของชุมชน คือ การทำนาตามฤดูกาล อาชีพรับจ้างและอาชีพค้าขาย มีฐานะความเป็นอยู่ในระดับปานกลางและยากจน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ยึดถือประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ที่บรรพบุรุษได้สืบทอดกันมาเหมือนในอดีต เช่น ฮีต ๑๒ ครอง ๑๔ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมศึกษา  และมีบางส่วนที่ได้ศึกษาต่อด้วยตนเองในระดับมัธยมศึกษาในระบบเปิด (กศน.) ส่วนระดับปริญญาตรียังมีน้อย
          โรงเรียนบ้านนามึน มีเขตบริการ 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 10 บ้านนามึน หมู่ที่ 9 บ้านคำพ่อปลา ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนประชากรทั้ง 2 หมู่บ้าน โดยประมาณ 1,700 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่ บ้านยางลุ่ม บ้านไร่น้อย บ้านคำกลาง บ้านโนนบ่อหวายดินดำ บ้านคำพวรรณ์ โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนในหลายๆด้าน เช่น การจัดระดมทุนในการสร้างอาคารเรียนอนุบาลที่เป็นเอกเทศ มูลค่า 1,000,000 บาท การจัดหางบประมาณสร้างรั้ว จัดหางบประมาณสร้างห้องสมุด ห้องจริยธรรม ถนนคอนกรีต สนับสนุนสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้นำชุมชน ประชาชนในท้องถิ่น และที่สำคัญได้รับความร่วมมือจากทางวัดเข้ามามีส่วนในการให้การศึกษาแก่นักเรียนในด้านการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  ซึ่งมีโอกาสดีที่จะทำให้การบริหารจัดการการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดได้