วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 วิสัยทัศน์ (Vision)
          ภายในปี 2566 โรงเรียนบ้านนามึนมุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษา ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกความเป็นไทยบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของโรงเรียน
นฺตถิปฺญญา สมาภา “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”


เอกลักษณ์
โรงเรียนส่งเสริมความเป็นไทย

 
อัตลักษณ์
รักการออม  น้อมนำพอเพียง

 
คำขวัญ
เป็นคนดี  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ดำรงอยู่อย่างพอเพียง
 
 
สีประจำโรงเรียน
สีแสด หมายถึง   ความสว่างที่บ่งบอกถึงความเข้มแข็ง
สีดำ หมายถึง   ความหนักแน่นน่าเชื่อถือ