ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านนามึนค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำรวจความพร้อมให้การช่วยเหลือฯ ในการเรียนรูปแบบออนไลน์
รับมอบอุปกรณ์กีฬา จากคุณยุวรินทร์ เผื่อนผึ้งและคณะ
รับการนิเทศและติดตามการเรียนในรูปแบบออนไลน์ฯ โดยสพป.อบ.1
มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์ COVID19
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563
กิจกรรม Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

นายปรีชา สุขศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต