ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา สุขศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามึน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5
เบอร์โทรศัพท์ : 0815593546
อีเมล์ : precha@bannamuen.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นายคณิต รูปดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามึน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4
ชื่อ-นามสกุล : นายธเนศพล สิทธิจินดา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามึน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4