สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางสุดาคร บุญเอื้อ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางนงลักษณ์ มณีเนตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางจันทร์ปอง อินทรสด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1