สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางสมคิด ศิริมนตรี
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางบุญดา สายเสมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายอภิสิทธิ์ อินทร์ชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1