สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นางจุรีรัตน์ วีระกุล
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายเอกพล ทศโยธิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวณัชกร สุวรรณหงษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายวิจิตรศิลป์ คำผาสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุชญา พยัคฆพล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวเพ็ญนภา โสภา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1